وبلاگ دانشجویان برنامه ریزی شهری دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی

سنجه ی هر تمدن بزرگ شهرهای آن و سنجه ی بزرگی و شکوه هر شهر فضاهای عمومی، پارک ها و میادین آن است.(راسکین)

آذر 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
دی 92
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست